Enter Keyword :
 

Kaku Uchi Night

20 Nov 2016

Kaku Uchi - finish your work early and having a quick sake.

Every Friday, you can enjoy Kaku Uchi night at Maedaya, Richmond.

kakuuchi1

kakuuchi2